Close

Administració del patrimoni immobiliàri

TEMES D'INTERÈS

La cèdula d’habitabilitat acredita que el vostre habitatge disposa de les condicions indispensables per poder-hi viure, per a ser habitable.

Tenen una validesa de 15 anys i passat aquest període cal tornar a obtenir-la. Anteriorment tenien una durada de 10 anys, per això les cèdules emeses abans de l’any 2004 han caducat.

La cèdula es necessària per transmetre un habitatge, ja sigui en venda, lloguer o cessió d’ús i també per donar-se d’alta dels serveis i subministraments (aigua, llum, gas…).

+ info: http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/preguntes-frequents/cedules-dhabitabilitat/

Des de l’1 de juny de 2013, per llogar o vendre un edifici, habitatge o local comercial, s’ha de disposar del Certificat d’eficiència energètica.

Es tracta d’un document subscrit per un tècnic que conté informació sobre les característiques energètiques de l’edifici o habitatge (aïllaments, estanquitat dels tancaments, etc.) i dels sistemes tèrmics (sistemes de producció d’aigua calenta sanitària, calefacció i climatització, etc.).

El certificat porta a l’obtenció d’una Etiqueta d’eficiència energètica que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència per a l’edifici o habitatge/local. Te una valides de 10 anys.

+ info: http://icaen.gencat.cat/web/.content/20_Energia/24_usos_energia/02_edificis/01_cert

La Llei d’arrendaments urbans, popularment coneguda com a LAU ha patit una sèrie important de modificacions des de l’any 2013, que han portat i estan portant sovint a importants confusions en quan a qüestions bàsiques com la durada mínima del contracte de lloguer d’habitatge o les seves prorrogues.

Després de la recent modificació de la llei (març de 2019) la durada mínima dels contractes d’arrendament d’habitatge torna a ser de 5 anys, encara que en el contracte s’hagi consignat un període inferior.

Però no és l´única novetat, ni ha moltes mes.

+ info: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l29-1994.html

Que les quantitats obtingudes per l’arrendament d’un habitatge o local tributen en l’impost sobre la renda com a rendiments del capital immobiliari es ja abastament conegut, però el que era mes desconegut es que la formalització d’un contracte d’arrendament tributava en l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (article 7.1.B) de la Llei). Afortunadament aquesta tributació ha quedat exempta en la darrera modificació de la Llei d’arrendaments urbans.

+ info: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1993-25359&p=20190316&tn=1#tiii

1 – La durada mínima del contracte d’arrendament es obligatòria per totes les parts?

Depèn del tipus d’arrendament. L’arrendament d’habitatges te una durada mínima de cinc anys i aquest termini serà el que caldrà respectar encara que el contracte s’hagi pactat per una durada inferior. Però si s’ha pactat un termini inferior (per exemple un any) la durada de 5 anys es obligatòria per l’arrendador i potestativa per l’arrendatari que pot decidir deixar l’habitatge lliure arribat al venciment de l’any o de qualsevol dels períodes anuals posteriors.

En els cassos d’arrendaments diferents a l’habitatge, no hi ha un període mínim, la durada serà la que pactin les parts.

2 – Els arrendaments de places d’aparcament es regulen per la LAU?

La LAU, tot i que prevegi arrendaments per a ús diferent al d’habitatge no regula aquest tipus d’arrendament. La seva regulació es du a terme en el Codi Civil, en els articles 1546 i següents.

3 – Quines garanties puc establir en un arrendament al marge del pagament de la fiança?

Al marge de la fiança es possible contractar una pòlissa d’assegurances que garanteixi el cobrament de la renda o fins i tot demanar un aval bancari o garantia similar addicional a la fiança, si be en arrendaments d’habitatge el valor de la garantia addicional, no podrà excedir de dues mensualitats.

A Catalunya hi ha altres possibilitats com les que ofereix el sistema de l’Avalloguer.

+ info: http://incasol.gencat.cat/ca/2-serveis_i_tramits/Fiances/decret_avalloguer/

4 – Puc quedar-me la fiança pagada per l’inquilí?

Definitivament no. A Catalunya la fiança (una mensualitat per als habitatges i dues per arrendaments diferents als d’habitatge) s’ha d’ingressar a l’Institut Català del Sol -INCASOL- en un termini no superior a dos mesos, des de la data en que es va atorgar el contracte.

Un cop acabat l’arrendament es demana a l’INCASOL la devolució de la fiança (gestió que es pot dur a terme “on line”) per retornar-la a l’arrendatari.

5 – Puc repercutir en l’inquilí l’import de l’Impost sobre els bens immobles (IBI)?

Aquesta possibilitat es pot pactar en el contracte, però per a la seva validesa aquest pacte ha de constar per escrit i s’ha de determinar en ell l’import del tribut a la data del contracte.

Escriu-nos per rebre una primera consulta

Actualitat més recent del blog