Close

PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA «NOVA NORMALITAT»

Iniciat el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat (veure Pla) previst pel Govern d’Espanya, els adjuntem una sèrie de documents que poden ser de la seva utilitat.

Mesures de el Ministeri de Sanitat referents al COVID19. Recomanacions en l’àmbit laboral.

Directrius de bones pràctiques per prevenir el risc d’exposició laboral al coronavirus SARS-CoV-2 per activitats / sectors:

Sector construcció (veure)

Comerç d’alimentació, begudes i productes de primera necessitat (veure)

Transport, repartiment i càrrega / descàrrega mercaderies (veure)

Activitats mineres (veure)

Serveis socials (veure)

Centres veterinaris i sanitat animal (veure)

Sector marítim-pesquer (veure)

Sector agrícola i ramader (veure)

Sector estacions de servei (veure)

Consells del Ministeri Sanitat sobre benestar emocional (veure)

Gestió de riscos psicosocials en el teletreball  (veure)

Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al nou coronavirus (SARS-CoV-2). (veure)

Guia per a l’actuació en l’àmbit laboral en relació a l’COVID-19 (veure)

Mesures higièniques per a la prevenció de contagis de l’COVID-19. (veure)

Prevenció de riscos laborals vs. COVID-19 -Compendi no exhaustiu de fonts d’informació -INSST (veure)

Possibles responsabilitats a què s’enfronta l’empresa.

A continuació, els resumim de forma breu les possibles responsabilitats en que pot incórrer l’empresari en cas d’incompliment de les recomanacions aplicables, les normes bàsiques, les mesures anteriorment assenyalades i totes aquelles que es vagin publicant en els diferents Reials Decret Llei, Ordres ministerials o qualsevol altra normativa aplicable al respecte.

PenalPer no adoptar les mesures preventives raonables per evitar el contagi de la plantilla (fins i tot encara que no es produeixin danys als treballadors)
AdministrativaPer no adoptar les mesures preventives raonables per evitar el contagi de la plantilla (fins i tot encara que no es produeixin danys als treballadors)
LaboralNul·litat o improcedència de les mesures en cas d’incompliment de la normativa laboral i especialment l’Estatut dels Treballadors
Recàrrec de prestacionsPer no adoptar les mesures preventives raonables per evitar el contagi de la plantilla (si s’han produït danys als treballadors)
Civil Per no adoptar les mesures preventives raonables per evitar el contagi de la plantilla (si es produeixin danys als treballadors), essent extensible la responsabilitat als administradors de la societat.
Protecció de dadesPer incomplir la normativa en el tractament de dades personals i especialment aquelles dades «sensibles», com poden ser les dades de salut dels treballadors (veure comunicat AEPD en relació amb la presa de temperatura en els centres de treball i comerços)

Recomanacions

Per evitar possibles contagis entre els treballadors de la seva empresa, o entre aquests i els clients i proveïdors, i per tant per evitar les possibles repercussions que es puguin derivar per a la seva empresa, els recomanem:

i) Complir amb totes les recomanacions emeses per les autoritats sanitàries i laborals.

ii) Adaptació del centre de treball a les necessitats actuals.

iii) Contacte amb el seu servei de prevenció de riscos laborals per a la confecció d’un protocol de represa de l’activitat, de vigilància de la salut i un pla de contingències de l’empresa.

La finalitat d’aquest document és estrictament divulgativa. La informació o comentaris que s’ inclouen en ell no constitueixen cap tipus d’assessorament jurídic. Poden posar-se en contacte amb aquest despatx per a l’estudi concret del seu cas.