Close

Les hipoteques referenciades a l’ IRPH: un nou tsunami per a la Banca?

L’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea s’ha pronunciat a favor dels afectats per les hipoteques que es van referenciar al IRPH.

L’advocat general ha determinat que és un índex poc transparent i que per tant, els jutges poden estudiar si es abusiu o no.

Abans, la Comissió Europea ja s’havia pronunciat en termes similars i, si bé, tant un com l’altre pronunciament no son vinculants per al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a ningú se li escapa que els posicionaments d’aquestes institucions son acollits per l’alt tribunal en nombrosíssimes ocasions.

Cal destacar que ambdós posicionaments son totalment oposats als del Tribunal Supremo Espanyol que s’ha pronunciat en diverses ocasions considerant que aquest tipus de préstecs no son abusius, al tractar-se l’ IRPH d’un tipus oficial.

Que és l’ IRPH i com afecta a les hipoteques?

L’ IRPH és l’acrònim de l’ Índex de referència dels préstecs hipotecaris, i es l´índex que ha estat utilitzat en moltíssims préstecs amb garantia hipotecària per determinar el tipus d’interès que hauran de pagar els clients.

En els préstecs a interès variable, l’interès que han de pagar els prestataris (normalment consumidors o usuaris) es determina en funció d’un índex de referència, al que s’addiciona un diferencial. Tot i que l’índex de referència mes conegut es l’ Euribor, no poques hipoteques s’han contractat utilitzant l’IRPH com a índex de referència, el qual acostuma a ser bastant més elevat (com més elevat és l’índex més elevat es l’import a pagar pels prestataris).

L’ IRPH és un índex oficial fixat pel Banc d’Espanya i que es determina en funció de la mitja dels tipus d’interès a que presten els diners les entitats de crèdits. Això equival a que aquest índex de referència be fixat pels Bancs i pot ser per ells, fàcilment manipulable. L’Euribor, en canvi be fixat pel Banc Central Europeu i determina el tipus d’interès que aquest Banc aplica en els seus préstecs.

Si voleu comparar l’evolució dels dos tipus de referència, feu una ullada aquí: https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/guia-textual/tiposinteresrefe/Tabla_de_los_ti_001b34b8c141f51.html.

Com pot afectar als Bancs una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que declari que la clàusula que fixa l´índex de referència utilitzant l’ IRPH es abusiva?

L’eventual sentència del Tribunal pot arribar a tenir un cost molt important per a les entitats de crèdit. Tot i que no es disposes de xifres oficials, s’estima que la pèrdua podria arribar a ser de 44.000 milions d’ euros provinent de mes d’un milió d’hipoteques afectades.

La xifra es tan elevada que per aquest motiu pot considerar-se un nou tsunami per a la Banca, a afegir al que van patir amb les sentències referents al caràcter abusiu de la clàusula de limitació del tipus d’interès o clàusula sòl.

Com pot afectar als Usuaris una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que declari que la clàusula que fixa l´índex de referència utilitzant l’ IRPH es abusiva?

En dos aspectes; en primer lloc determinaria la devolució dels imports cobrats de mes amb aplicació del IRPH com a índex de referència, en comparació a l’import que s’hagués pagat si l’índex de referència hagués estat l’ Euribor. A aquest import s’afegirien els interessos.

En segon lloc, la substitució del IRPH per l’ Euribor, el que implicaria passar a pagar un import mensual molt mes baix.

Ara bé, aquest efecte no seria d’aplicació automàtica, sinó que seria necessària una sentència dels tribunals espanyols que declarés que l’aplicació de l’ IRPH era abusiva. 

De tota manera, amb la sentència del Tribunal Europeu de referència, seria relativament senzill fer entendre als jutges que la clàusula es va imposar als prestataris sense la deguda informació sobre la previsible variació de l’ IRPH, sobre les possibilitats de contractar hipoteques referenciades a l’ Euribor, sobre la comparativa entre els diferents índex de referència, etc.

Quines hipoteques es veurien afectades?

Com ja he comentat les hipoteques afectades (o beneficiades, si la sentència es favorable als usuaris) serien aquelles contractades a interès variable i en la que el tipus de referència fixat hagués estat l’ IRPH.

Però és important destacar que també es veurien beneficiats aquells usuaris que ja han acabat de retornar la totalitat del préstec (hipoteques pagades). Això és així atès que una sentència que declari abusiva la clàusula de l’ IRPH determinaria la seva nul·litat i la nul·litat es definitiva, el pas del temps no l’esmena i es pot exercitar una acció de nul·litat en qualsevol moment sense que pugui caducar o prescriure.