Close

NOTA INFORMATIVA DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020 ASPECTES LABORALS

S’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19, que preveu l’aplicació immediata d’una sèrie de mesures socials i econòmiques, per una vigència d’un mes, prorrogable si la situació d’emergència sanitària ho exigís.

EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO)

Tot i que es tracta de mesures ja existents a la normativa actual, es permet aprovar suspensions de contracte i reduccions de jornada, de les que s’escurcen els terminis i es flexibilitzen els requisits per a la seva tramitació.

No obstant això, es diferencia de manera clara dos procediments, en funció de si el ERTO se sol·licita per causa de força major, o bé per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

ERTO PER CAUSA DE FORÇA MAJOR

• S’estableixen una sèrie de supòsits derivats de la situació extraordinària d’emergència sanitària, que automàticament es consideraran de força major. Aquests supòsits no afecten totes les activitats, sinó les que es regulen en el primer paràgraf de l’art. 22 de l’esmentat Reial decret llei (per tant, caldrà analitzar en cada cas, si l’empresa es pot acollir als casos de força major)

• El procediment s’inicia per sol·licitud de l’empresa a l’autoritat laboral, previ informe que acrediti les causes de força major, que es comunicarà als treballadors i els seus representants.

• En el termini de 5 dies, l’autoritat laboral ha de dictar resolució, previ informe de la Inspecció de treball, autoritzant o no l’ERTO, que tindrà efectes des de la data de el fet causant.

• L’aprovació de l’ERTO exonera les empreses del pagament de les quotes a la seguretat social, fins al 100% per a les empreses amb menys de 50 treballadors, o el 75% per a les que tinguin més de 50.

• Per al cobrament de la prestació d’atur durant la vigència de l’ERTO, no s’exigirà període de carència mínim, ni computarà el temps consumit a l’efecte de el període màxim de prestació. També s’elimina el termini màxim per presentar la sol·licitud de la prestació.

ERTO PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O DE PRODUCCIÓ:

• Han d’estar motivats per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, que, tot i no considerant força major, han d’estar directament relacionades amb l’emergència sanitària. Per tant, hauran d’acollir-se a aquesta modalitat aquelles empreses afectades que no puguin acollir-se a l’ERTO per causes de força major.

• S’haurà de desenvolupar un període de consultes amb els representants legals dels treballadors, per un període màxim de 7 dies.

• En cas de no existir representació legal dels treballadors, la comissió representativa estarà integrada pels sindicats més representatius de el sector o bé per treballadors de l’empresa escollits entre ells. En tot cas la comissió es constituirà en un màxim de 5 dies.

• En aquest cas no es requerirà autorització de l’autoritat laboral, però si informe de la Inspecció de Treball, que haurà d’emetre en el termini de 7 dies, sobre l’acreditació de les causes al·legades i compliment dels anteriors requisits.

• En aquest tipus de ERTO no es preveu l’exoneració de quotes a la Seguretat Social, per tant, l’empresa haurà de seguir pagant el 100% de les cotitzacions corresponents als treballadors.

• Per al cobrament de la prestació d’atur durant la vigència de l’ERTO, no s’exigirà període de carència mínim, ni computarà el temps consumit a l’efecte de el període màxim de prestació. També s’elimina el termini màxim per presentar la sol·licitud de la prestació.

MOLT IMPORTANT:

Les mesures previstes en ambdós tipus de ERTO estaran vigents mentre es mantingui la situació extraordinària derivada de l’COVID-19. En tot cas, estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat. (Disposició addicional sisena)

Cal recordar que la suspensió de terminis administratius no afecta les obligacions d’afiliació i cotització a la seguretat, així com tampoc afecta les obligacions tributàries, que segueixen vigents.

ALTRES MESURES LABORALS

PREFERÈNCIA PER EL TREBALL A DISTÀNCIA

Des de l’administració es dóna preferència a habilitar sistemes de treball a distància, per a totes aquelles empreses que puguin organitzar-ho, abans de recórrer a mesures més dràstiques com les reduccions de jornada o suspensió de contracte a través d’un ERTO.

Amb aquest objectiu de facilitar l’exercici de la modalitat de treball a distància, s’entén complerta l’obligació d’efectuar l’avaluació de riscos laborals, amb caràcter excepcional, a través d’una autoavaluació realitzada voluntàriament pel propi treballador, seguint el model oficial publicat, que posarem a la vostra disposició, quant ens ho sol·liciteu.

DRET A L’ADAPTACIÓ DE L’HORARI DE JORNADA

• Circumstàncies que permet la seva aplicació: quan sigui necessària la presència del treballador per a l’atenció de el cònjuge o parella de fet, descendents, ascendents i altres familiars per consanguinitat fins al segon grau que, per raons d’edat, malaltia o discapacitat, necessiti de cura personal i directe com a conseqüència directa de l’COVID-19.

• Configuració: es tracta d’un dret individual el treballador, a qui correspon la concreció inicial del seu exercici, tant en el seu abast com en el seu contingut, sempre que estigui justificada, sigui raonable i proporcional, havent de fer el possible per acordar el seu exercici amb l’empresa.

• Contingut de el dret: pot consistir en canvi de torn, alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació de la feina, entre d’altres.

• L’exercici d’aquest dret NO comporta una reducció de salari.

DRET A LA REDUCCIÓ DE FINS AL 100% DE LA JORNADA (I REDUCCIÓ DE SALARI)

• Circumstàncies que permeten la seva aplicació: les previstes en l’art. 37.6 de l’Estatut dels Treballadors, així com per les situacions descrites en el cas de l’adaptació horària.

• Configuració: dret individual de la persona treballadora en els mateixos termes que preveuen els articles 36 i 37 de l’Estatut dels Treballadors, amb l’excepció que la reducció de jornada i salari pot arribar al 100%.

• Requisits de el dret: comunicació a l’empresa amb una antelació mínima de 24 hores, i correspon al treballador la concreció de la jornada. Les persones que ja gaudien de reducció de jornada podran ampliar la mateixa.

• L’exercici d’aquest dret SI comporta una reducció del salari proporcional a la jornada.

AUTÒNOMS

Prestació extraordinària per cessament d’activitat d’autònoms i socis de cooperatives enquadrats com a treballadors per compte propi:

• Condicions: que hagin hagut de suspendre la seva activitat com a conseqüència del Decret de l’estat d’alarma, o la facturació del mes anterior a què se sol·licita la prestació s’hagi vist reduïda a l’almenys un 75% respecte de la mitjana de facturació de el semestre anterior.

• Requisits: estar afiliats i en alta en la data de la declaració de l’estat d’alarma en el RETA i al corrent de pagament de les quotes de Seguretat Social.

• Quantia: 70% a la base reguladora, incompatible amb la percepció de qualsevol altra prestació de el sistema de Seguretat Social.

• Durada: 1 mes, ampliant-se fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior a el mes.

De tota manera, en aquest apartat relatiu als autònoms sorgeixen molts dubtes quant a la seva aplicació que esperem es vagin aclarint en els pròxims dies.